ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, REVENUE DEPARTMENT
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ, HAVERI DISTRICT, HAVERI


ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, RECRUITMENT OF VILLAGE ACCOUNTANTS 2009


   
  • ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

  • Mere inclussion of the names of the candidates in the Final Selection List shall not confer any right of appointment.

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ - Final Selection List

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು - cutoff percentages of final selection list

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ - Additional List

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು - cutoff percentages of additional list

 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರ ( Calender of events)
ಅಧಿಸೂಚನೆ ( Notification )

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-1 ( Corrigendum to Notification-1 )

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2 ( Corrigendum to Notification-2 )
ಸಹಾಯವಾಣಿ: (08375) 249096, 249044, 249024, Fax: (08375) 249088, Email: dchaveri@gmail.com